Stadgar

Stadgar

§1  Namn
Förbundet Behandla Autism Nu!
§2 Styrelsens säte
Styrelsen har sitt säte i Stockholm.

§3 Ändamål
BAN! är ett förbund i Sverige som drivs ideellt och arbetar för att vidga synen på orsaker till autism och behandlingsmetoder för autism. BAN! arbetar för att sprida kännedom och ökad förståelse för att autism är behandlingsbart. BAN! arbetar för att främja att internationell, ledande forskning och behandling inom autismområdet skall finnas att tillgå inom den offentliga vården i Sverige.

§4 Medlem
Som medlemmar kan antagas, förutom personer med autism och autismliknande tillstånd, närstående och andra intresserade samt andra föreningar, förbund och organisationer e. dyl med syfte som sammanfaller med BAN!s. Medlemmar som skadar förbundets mål, syften eller anseende kan uteslutas ur förbundet. Beslut om uteslutning kan fattas av förbundets styrelse eller av årsmötet.

§5 Medlemskap
Den organisation som uppfyller nedanstående krav kan ansöka om medlemskap.
Egen styrelse
Stadgar
Ekonomi
Organisationsnummer

§6 Ordinarie årsmöte
Ordinarie årsmöte hålls senast mars månad på tid och plats, som förbundets styrelse eller föregående årsmöte bestämmer. Skriftlig kallelse till ordinarie årsmöte skall utsändas till medlemmarna senast 15 dagar före mötesdagen och skall åtföljas av förslag till dagordning.
I det fall styrelsens verksamhetsberättelse, årsredovisning och revisionsberättelse finns färdigställda innan årsmötet, äger medlemmarna rätt att på begäran erhålla handlingarna före mötesdagen. Detta skall uttryckligen framgå av kallelsen. Motioner skall, för att kunna behandlas vid årsmöte, skriftligen inges till styrelsen senast två månader före årsmöte.

§7 Ärenden vid ordinarie årsmöte
Vid årsmöten skall följande ärenden förekomma:
Val av ordförande för mötet
Val av sekreterare för mötet
Val av två justeringsmän tillika rösträknare
Fastställande av dagordning
Upprättande och justering av röstlängd
Fråga om mötet blivit behörigen utlyst
Föredragning och behandling av styrelsens verksamhetsberättelse och årsredovisning
Föredragning av revisionsberättelse
Fråga om fastställande av balans- och resultaträkning
Fråga om ansvarsfrihet
Fastställande av medlemsavgift för nästkommande år
Fastställande av ersättning under innevarande år
Fastställande av verksamhetsplan och budget för innevarande år
Val av ordförande
Val av övriga styrelseledamöter
Val av styrelsesuppleanter och fastställande av ordning för inträde i styrelsen
Val av en revisor och en revisorssuppleant
Val av valberedning med sammankallande
Behandling av inkomna motioner och förslag framlagda av styrelsen

§8 Extra årsmöte
Extra årsmöte skall hållas när förbundets styrelse finner det erforderligt eller inom 30 dagar från det revisorerna eller minst 1/3 av antalet medlemmar påkallar sådant möte. Skriftlig kallelse till extra årsmöte skall utsändas senast 15 dagar före mötet och innehålla uppgift om vilka ärenden som skall behandlas. Extra årsmöte kan endast besluta i ärenden som angivits i kallelsen.

§9 Avsägelser

Vid avsägelse kan styrelsen välja att hålla extra årsmöte för att förrätta fyllnadsval eller att låta suppleanter om sådana finnes fylla upp den lediga platsen.
Ny förbundsordförande måste dock alltid utses av årsmöte eller extra årsmöte.

§10 Rösträtt
Vid årsmöte äger varje medlem en röst. Beslut fattas med enkel majoritet och genom öppen omröstning utom vid val, då sluten omröstning skall äga rum om någon så fordrar.
Vid lika röstetal har ordförande utslagsröst, utom vid val, då lotten avgör.
Ledamot av förbundets styrelse eller suppleant äger inte rösta i fråga om ansvarsfrihet för styrelsen eller vid val av revisorer och revisorssuppleanter.
Rösträtt får inte utövas genom fullmakt.

§11 Styrelsens uppgifter
Styrelsen skall bestå av lägst fem och högst sju ordinarie ledamöter samt lägst två och högst sju suppleanter. Ordförande utses på ordinarie årsmöte för tiden intill nästa ordinarie årsmöte.
Styrelsens övriga ledamöter utses för en tid av två år, varvid varje ordinarie årsmöte halva antalet styrelseledamöter och halva antalet suppleanter väljs för tiden intill det årsmöte, som inträffar andra året efter valåret.
Årsmötet fastställer ordningen för suppleanternas inträde i styrelsen. Suppleanter har närvarorätt vid styrelsens sammanträden. Styrelsen utser inom sig kassör och sekreterare, om dessa ej valts särskilt av årsmötet, samt vice ordförande och vice sekreterare. Inom styrelsen har varje ledamot en röst. Beslut fattas med enkelt majoritet. Vid lika röstetal har ordföranden utslagsröst, utom vid val, då lotten avgör. Styrelsen är beslutsför då minst halva antalet styrelseledamöter är närvarande. Vid styrelsemöte skall föras protokoll, som till riktigheten skall bestyrkas av ordföranden och en vid mötet vald protokollsjusterare. Styrelsen kan besluta att i stället låta nästkommande möte justera protokollet, varefter ordföranden undertecknar detta.


§12 Styrelsens åligganden
- Att senast fem veckor efter förbundets ordinarie årsmöte hålla konstituerande sammanträde
- Att verka för god planering, utformning och utbredning av förbundets verksamhet.
- Att verka för utbildning av administrativ personal, tillsätta sekreterare och anställa övrig personal.
- Att förvalta förbundets egendom och ansöka om statsbidrag och andra för förbundet aktuella bidrag, att samla anslutna organisationer/föreningar till diskussion och information om verksamheten.
- Att hålla god kontakt med samverkande organisationer och att kalla föreningsstyrelserna till sammanträde då förhållandena så kräver.
- Att hålla sig informerad om förbundets verksamhet och ekonomi och att därvid vid behov granska redovisningshandlingar, kontrollera bokföring och i övrigt vidtaga de åtgärder som kan vara nödvändiga. Förbundsstyrelsens granskningsverksamhet och ingripande utföres av förbundssekreteraren och den eller de personer styrelsen finner lämpade därtill.

§13 Styrelseledamöters och suppleanters åligganden

Det åligger varje styrelseledamot och styrelsesuppleant att närvara vid styrelsemöten. Vid förhinder att delta skall detta anmälas till styrelsen. Om så ej sker upprepade gånger kan styrelsen utlysa extra årsmöte där platsen ställs till förfogande och fyllnadsval genomförs.

§14 Medlemsavgift
Medlemmar skall erlägga årsavgift till föreningen i december. Ordinarie årsmöte fastställer medlemsavgiften för nästkommande kalenderår.

§15 Verksamhets- och räkenskapsår och revision
Föreningens verksamhets-, och räkenskapsår omfattar ett kalenderår. Styrelsen skall före den 15 februari närmast efter verksamhetsårets utgång, dock senast en månad före årsmötet, till revisorerna överlämna årsredovisning med verksamhetsberättelse, resultaträkning och balansräkning samt justerade mötesprotokoll.

§16 Revision
För granskning av styrelsens förvaltning och räkenskaper utses på ordinarie årsmöte för tiden intill nästa ordinarie årsmöte en revisor och en suppleant för denne. Revisorn skall beredas tillfälle att fortlöpande utföra sitt granskningsarbete. Det åligger denne att årligen, före 1 mars, dock senast 15 dagar före årsmöte, till föreningens styrelse överlämna revisionsarbete att framläggas på årsmöte.

§17 Ändring av stadgar
För ändring av dessa stadgar fordras beslut av förbundets årsmöte med 2/3 majoritet. Tolkningstvist rörande stadgan hänskjutes till förbundsstyrelsen för avgörande eller i sista hand till förbundets årsmöte.

§18 Upplösning
Beslut om upplösning av förbundet kan endast fattas av årsmötet. Upplösning av förbundet kan inte ske så länge minst 2/3 av de röstande önskar fortsätta verksamheten. Vid upplösning överlämnas alla tillgångar till annan ideell organisation enligt föreningens senaste årsmötes beslut.